REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez lekarz.nl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin serwisu lekarz.nl stosuje się do usług

świadczonych przez firmę Nstech Sp. z.o.o, za pośrednictwem

Serwisu lekarz.nl, dostępnego pod domeną https://lekarz.nl

2. Definicje:

1. Dostawca Świadczeń Zdrowotnych – podmiot leczniczy

świadczący usługi medyczne za pomocą Serwisu lekarz.nl

2. Regulamin serwisu lekarz .nl – niniejszy dokument normujący obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora , jako podmiotu zarządzającego serwisem oraz prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników serwisu.

3. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod domeną https://lekarz.nl

4. Usługa – Portal Pacjenta dostępny pod adresem internetowym https://lekarz.nl/ umożliwiający Pacjentom komunikację i przeprowadzanie telekonsultacji

5. Usługa Zdrowotna – usługa świadczona przez Dostawcę Świadczeń Zdrowotnych, polegająca na świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez Dostawcę Usług Zdrowotnych

6. Usługodawca – podmiot prowadzący serwis internetowy pod domeną lekarz.nl, którym jest spółka Nstech Sp. z o.o., Czereśniowa 4, 44-120 Pyskowice. Usługodawca nie świadczy Usług Zdrowotnych, a także nie jest podmiotem wykonującym czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącym usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne.

7. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług lekarz.nl, uprawniona do korzystania z Usług za pośrednictwem strony internetowej https://lekarz.nl

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług oferowanych przez Portal, Użytkownik powinien dysponować urządzeniem wyposażonym w oprogramowanie oraz spełniającą minimalne wymagania sprzętowe określone w niniejszym Regulaminie.

2. Usługodawca gwarantuje poprawne działanie i wygląd Portalu w następujących przeglądarkach internetowych w wersjach:a. Microsoft Edge w wersji nie starszej niż dwie wersje wstecz, b. Google Chrome w wersji nie starszej niż dwie wersje wstecz, c. Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż dwie wersje wstecz, d. Opera w wersji nie starszej niż dwie wersje wstecz,

e. Safari w wersji nie starszej niż dwie wersje wstecz.

3. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).

4. Wymagane jest włączenie obsługi:

a. Ciasteczek - Cookies - do przechowywania sesji użytkowników,

b. JavaScript - wymagany jest do prawidłowego wyświetlania i funkcjonowania interfejsu aplikacji.

5. Usługodawca gwarantuje poprawne działanie i wygląd Portalu na urządzeniach:

a. o rozdzielczości ekranu minimalnie 1280x800,

b. z procesorem o prędkości 1.6 GHz lub lepszym,

c. z pamięcią operacyjną RAM o wielkości minimalnie 2 GB,

d. z dostępem do internetu.

§3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Aby móc korzystać z funkcjonalności udostępnianych w Serwisie, konieczne jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki, a następnie wypełnić formularz rejestracji. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez zarezerwowanie Usługi Zdrowotnej u Dostawcy Usług Zdrowotnych za pomocą Serwisu. Brak akceptacji warunków i zasad Regulaminu uniemożliwia zawarcie umowy oraz korzystanie z Serwisu.

2. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych.

3. Świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika odbywa się na podstawie Regulaminu, Przepisów Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych.

4. Korzystając z Usługi świadczonej przez Usługodawcę, Użytkownik wchodzi w stosunek umowny z Dostawcą Usług Zdrowotnych, u którego dokonuje rezerwacji albo zakupu Usługi Zdrowotnej. Usługodawca działa jedynie jako pośrednik pomiędzy Użytkownikiem i Dostawcą Usług Zdrowotnych, przekazując istotne informacje dotyczące Usługi Zdrowotnej do odpowiedniego Dostawcy Usług Zdrowotnych i wysyłając Użytkownikowi e-mail potwierdzający rezerwację w imieniu tego Dostawcy Usług Zdrowotnych. Usługodawca nie świadczy Usług Zdrowotnych.

5. Korzystając z Usługi świadczonej za pośrednictwem serwisu lekarz.nl Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

§4. OPŁATY

1. Usługodawca pobiera od Użytkowników opłaty za korzystanie z Serwisu. Opłaty dokonywane są na rzecz Usług Zdrowotnych dostarczanych przez Dostawców Świadczeń Zdrowotnych. Usługodawca ponosi odpowiedzialności za płatności i rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Usług Zdrowotnych.

2. Ceny Usług Zdrowotnych ustalane są przez Dostawców Świadczeń Zdrowotnych w porozumieniu z Usługodawcą

3. Przy zawieraniu umowy Użytkownicy są informowani o możliwości rezygnacji z udzielania świadczeń zdrowotnych.

4. Przy zawarciu umowy Usługodawca oraz Dostawca Usług Zdrowotnych zachowują prawo odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego, jeśli byłoby to niecelowe lub okoliczności wskazują, że pacjent powinien zostać poddany specjalistycznym badaniom w placówce medycznej.

5. Wszystkie kwestie dotyczące zwrotów/reklamacji są rozwiązywane pomiędzy Dostawcą Usług Zdrowotnych a Użytkownikiem.

6. Informacja o akceptowanych metodach płatności:

W sklepie lekarz.nl udostepnione są następujące metody płatności z których może skorzystać użytkownik:

 - Zapłać przelewem

- BLIK 

- Szybkie przelewy online, BLIK i karty

- Zapłać przelewem online lub kartą 

7. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie operatora płatnosci usługa zostanie zrealizowana do 24 godzin w dniu roboczym, a maksymalny czas trwania jednej opłaconej telekonsultacji wynosi: do 20 minut, z możliwością dokupienia kolejnej telekonsultacji.

§5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Usługodawca dołożył wszelkich możliwych starań, aby zapewnić w Serwisie jak najwyższą jakość dla użytkownika.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w udostępnianiu Serwisu wynikające z przyczyn niezależnych od niego, wynikające z przerwy w funkcjonowaniu serwisu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub czynnikami niezależnymi od Administratora.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) dalej zwaną „Ustawą” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca, tj. Nstech Sp. z o.o., Czereśniowa 4, 44-120 Pyskowice wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydz. Gospodarczy pod numerem KRS 0000499035, nr tel. (+48 ) 662524001, adres e-mail: info@lekarz.nl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pocztą elektroniczną przy użyciu adresu e-mail:

dr@lekarz.nl bądź tradycyjną pocztą na adres ul. Czereśniowa 4,

44-120 Pyskowice

3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników w toku rejestracji do Portalu. Podane przez Użytkowników dane oraz dane dotyczące Użytkownika otrzymane od Podmiotów Leczniczych w związku z realizacją zawartej umowy, są zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz na zasadach przewidzianych w Polityce Prywatności.

4. Usługodawca informuje o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Usługodawca informuje o dobrowolności podania danych osobowych.

6. Treść dokumentu Polityki Prywatności Usługodawca publikuje na stronie internetowej Serwisu.

7. Dane osobowe Użytkownika przekazywane będą do Dostawcy Usług Zdrowotnych. Przekazane dane osobowe mogą być widoczne nie tylko dla Dostawcy Usług Zdrowotnych, ale również dla osób pracujących u Dostawcy Usług Zdrowotnych. Administrator nie odpowiada za sposób, w jaki Dostawcy Usług Medycznych wykorzystują udostępnione im przez Administratora dane osobowe Użytkowników.

8. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu

internetowego https://lekarz.nl

§7. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

2. Zastrzeżenia co do rzetelności usług zawartych w Serwisie zgłasza się bezpośrednio za pomocą formularza kontaktowego znajdujące sie na stronie:https://lekarz.nl/kontakt. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych.

3. Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: info@lekarz.nl.

4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Dostawcy Usług Zdrowotnych.

5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika lub Dostawcę Usług Zdrowotnych w terminie 21 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na adres: info@lekarz.nl.

6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszyscy użytkownicy Serwisu są zobowiązani do przestrzegania polityki prywatności. 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, o czym

Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wiadomość email wysłaną na podany przez Użytkownika adres email. O każdej zmianie Regulaminu Serwisu będzie informować Użytkownika co najmniej na 3 dni przez wejściem w życie Regulaminu w zmienionym brzmieniu.

3. W przypadku gdy Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu, Użytkownik przesyła do Usługodawcy drogą elektroniczną oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Złożenie tego oświadczenia skutkować będzie rozwiązaniem umowy ze skutkiem na koniec kolejnego okresu rozliczeniowego. W takcie wypowiedzenia obowiązują postanowienia Regulaminu w nowym brzmieniu.

4. W przypadku braku reakcji Użytkownika Regulamin w nowym brzmieniu obowiązywać będzie od dnia wskazanego przez Usługodawcę, nie krótszym niż 3 dni od dnia zawiadomienia Klienta o zmianie Regulaminu.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania anonimowych statystyk charakteryzujących użytkowników Serwisu w celu wykorzystania danych do poprawy jakości usług oraz nawiązywania współpracy z potencjalnymi Usługodawcami Świadczeń Zdrowotnych lub partnerami biznesowymi.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przekazywania ostrzeżeń, zawieszania, a nawet usuwania Konta Użytkownika, który mimo stosowania uprzednich ostrzeżeń, swym działaniem uporczywie łamie Regulamin, utrudnia korzystanie z Serwisu innym podmiotom lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3.05.2020 r.